Now playing: Loading...

 

ΓΕΝΙΚΟΙ OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

1) Ο ραδιοφωνικός σταθμός Nrg 89,5, με έδρα στην Πλατεία Παπαγιάννη 2 στην Κοζάνη, είναι ο Διοργανωτής για τον οποιοδήποτε διαγωνισμό.

2) Η διοργανώτρια Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση προς το κοινό τους στον παρόντα δικτυακό τόπο.

3) Σε κάθε διαγωνισμό απαγορεύεται να λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση καθώς και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού.

4) Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών (πολλαπλή συμμετοχή θεωρείται και αυτή με διαφορετικό τηλεφωνικό αριθμό, αλλά ίδια λοιπά στοιχεία), ως έγκυρη συμμετοχή λαμβάνεται η πρώτη (1η) κατά χρονική σειρά.

5) Τα δώρα είναι προσωπικά και δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με άλλα δώρα.

6) Οι νικητές των δώρων, καθώς και οι επιλαχόντες αυτών θα αναδειχθούν ανάλογα με την ανακοίνωση από την ιστοσελίδα της επιχείρησης www.nrgradio.gr ή από την επίσημη σελίδα του ραδιοφωνικού στο facebook https://www.facebook.com/nrgradio.gr ή με σχετική ανακοίνωση που θα παρουσιάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο καθημερινό πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού.

7) Για την εξαργύρωση του δώρου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρέχουν τα όποια προσωπικά στοιχεία απαιτεί ο διοργανωτής και θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον διαγωνισμό. ( εξαργύρωση, εξόφληση κτλ). Τα δώρα θα παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους με την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου στον τόπο τον οποίο θα υποδείξει o διοργανωτής.

8) Σε περίπτωση που οι νικητές από τη στιγμή που ενημερωθούν, αρνηθούν το δώρο τους ή αδρανήσουν όσο αφορά στην παραλαβή τους μέχρι και 20 ημέρες τότε ακυρώνεται η δωροθεσία. Πέραν του αναφερθέντος χρονικού ορίου, η υποχρέωση της επιχείρησης για την παράδοση-εξαργύρωση του δώρου παύει να ισχύει. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής, το δώρο ακυρώνεται και η επιχείρηση απαλλάσσετε από κάθε σχετική ευθύνη.

9) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παιχνιδιού/διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή αντίστοιχης κατά την κρίση του αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά τη δίκαιη κρίση του απέναντι στους διαγωνιζομένους καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό.

10) Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, πράγμα για το οποίο η διοργανώτρια εταιρία δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της.

11) Ο Διοργανωτής θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση οιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον ως άνω διαγωνισμό.

12) Ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των δώρων ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση των δώρων του διαγωνισμού.

13) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, είναι επαναλαμβανόμενα, προσβάλλουν την εικόνα του Διοργανωτή ή/και του Χορηγού, τα ήθη και έθιμα γενικότερα κ.λ.π.

14) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, σημαίνει και την αυτόματη συναίνεση, έγκριση και εκχώρηση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων για σκοπούς του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις,φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται μόνο για διαφημιστικό σκοπό του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

15) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ατόμων ηλικίας κάτω των 16 ετών. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν ΜΟΝΟ οι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Συμμετοχές από περιοχές εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ΔΕΝ γίνονται δεκτές.

16) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων συμμετοχής και των κανονισμών του παιχνιδιού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή και των ΧΟΡΗΓΩΝ. Επίσης, η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας του Διοργανωτή να καθορίζει τα αποτελέσματα και να εξάγει τους νικητές. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.

17) Κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε ανακύψει σε σχέση με τον διαγωνισμό μεταξύ των παικτών που θα συμμετάσχουν αφενός και του Διοργανωτή ή / και Χορηγού αφετέρου και η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον διαγωνισμό ή έχει αυτήν ως αφορμή ή αιτία θα εκδικάζεται κατά το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Κοζάνης.

18) Νικητές σε προηγούμενο διαγωνισμό:

Συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν στον ίδιο διαγωνισμό μόνο μια φορά.

Εντούτοις, αν ο συμμετέχων έχει κερδίσει ένα δώρο αξίας μέχρι 100€, έχει δικαίωμα να κερδίσει ξανά στον ίδιο διαγωνισμό ύστερα από μια περίοδο 180 ημερών.

19) Οι δωροεπιταγές και τα δώρα, των διαγωνισμών που πραγματοποιούνται μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού NRG και της συχνότητας αυτού 89,5 ή της επίσημης ιστοσελίδας του Nrg 89,5 και των επίσημων social media του σταθμού, θα παραδίδονται μόνο στον νικητή ή τη νικήτρια που θα προσκομίζει ταυτότητα με τα στοιχεία (όνομα και επώνυμο).

20) Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί διαγωνισμός με χρηματικό έπαθλο τότε ο νικητής και μόνο αυτός, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον Διοργανωτή όποιο προσωπικό δεδομένο απαιτηθεί ώστε ο Διοργανωτής να προβεί, με όποιο τρόπο αυτός επιθυμεί, στην εξαργύρωση-εξόφληση του επάθλου του διαγωνισμού.

21) Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, κατά τον ως άνω τρόπο , δύναται να διατηρούνται από την επιχείρηση και να κοινοποιούνται, ανάλογα με τη φύση του εκάστοτε διαγωνισμού και σε συνεργαζόμενες εταιρίες (δωροθέτες) στις οποίες έχει ανατεθεί η διαχείριση του διαγωνισμού και από αυτές στις απευθείας συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών με σκοπό την αποστολή των δώρων στους νικητές.